Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.

Projekty unijne

Artykuły

Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów układu pokarmowego, poprzez wyposażenienie Działu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0007/19) – wydatki kwalifikowalne: 1 520 816,52 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 999 833,00 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 65,74%.

- wkład własny: 520 983,52 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej. Działania będą realizowane w celu podniesienia wydajności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – nowotworów przewodu pokarmowego oraz schorzeń narządu ruchu poprzez dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie pracowni RTG w Dziale Diagnostyki Obrazowej beneficjenta.

Dzieki wsparciu Szpital wymienił dotychczas wykorzystywany aparat RTG, w pełni zamortyzowany i po ponad 10-letnim okresie intensywnej eksploatacji, na nowe i nowoczesne urządzenie. Do tej pory Dział Diagnostyki Obrazowej nie posiadał cyfrowego aparatu RTG z możliwością zastosowania fluoroskopii.

Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń dla potrzeb związanych z użytkowaniem zdalnie sterowanego cyfrowego aparatu do badań radiologicznych (fluoroskopia i radiografia), zapewniającego kompleksową diagnostykę oraz zabiegi w leczeniu chorób przewodu pokarmowego (w tym nowotworów), schorzeń układu kostno-mięśniowego w lokalizacji Działu Diagnostyki Obrazowej. Zostały wykonane osłony ochronne na ścianach, służących do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania jonizującego. 

Nabycie nowego urządzenia wymagało również dokonania integracji z posiadanym przez Szpital informatycznym systemem radiologicznym, obsługującym aparaty RTG służące do diagnostyki obrazowej.

Zakup zdalnie sterowanego cyfrowego aparatu do badań radiologicznych (fluoroskopia i radiografia) jest wynikiem starań Szpitala w zakresie przeciwdziałania braku dostępu do bezpiecznej i nieinwazyjnej metody diagnostyczno-leczniczej oraz w zakresie poprawy jakości, wydajności i rozszerzenia diagnostyki dla pacjentów zmagającymi się z chorobami cywilizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewodu pokarmowego (w tym nowotworów), schorzeń narządu ruchu.Aparat uzupełnia niedobór istniejący w województwie opolskim w zakresie fluoroskopii. 

Projekt zrealizowany.

 

     

     

  

 

28 kwietnia 2020

Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenienie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0049/17) – wydatki kwalifikowalne: 10 253 309,15 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 8 640 463,62 zł,  poziom dofinansowania 84,27%.

- wkład własny: 1 612 845,53 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego (jednostki samorządu terytorialnego) 278 635,00 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii. Działania będą realizowane w celu podniesienia wydajności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – nowotworów przewodu pokarmowego poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala.

W ramach projektu zostały zakupione zestawy urządzeń do wykonywania badań endoskopowych (gastroskopii, kolonoskopii, rektoskopii), sprzęt służący do mycia i dezynfekcji endoskopów oraz umożliwiający wygodne dla lekarzy – endoskopistów korzystanie z narzędzi i akcesoriów w trakcie realizowanych procedur. Ta część inwestycji miała charakter odtworzeniowy.

Ponadto, planowany jest zakup nowych urządzeń – m.in. zestawu EUS (radialnego) dotychczas niedostępnego w województwie opolskim. To metoda diagnostyczna na miarę XXI wieku, będąca połączeniem ultrasonografii i endoskopii. W narzędziu tym głowica endosonografu znajduje się na końcu endoskopu. Rozwiązanie takie pozwala na bliski kontakt głowicy USG a badanym narządem co kapitalnie zwiększa możliwości diagnostyczne. Sonda jest przeprowadzana, podobnie jak w gastroskopii, przez przełyk, żołądek i dwunastnicę. Metoda ta umożliwia m.in. badanie w kierunku raka trzustki, raka przełyku i raka żołądka, a także wykrycie łagodnych guzów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala także na wykonanie biopsji różnych zmian znajdujących się w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Pracownia zyska również nowe wyposażenie do diagnostyki obrazowej: jezdny aparat RTG z ramieniem C, stół zabiegowy, parawan RTG z jezdną szybą i fartuchy ochronne.

W ramach zadania zostały przeprowadzone prace budowlane w zakresie wykonania osłon ochronnych na ścianach, służących do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania jonizującego. 

Nabycie nowej aparatury wymagało również zakupienia nowej wersji oprogramowania do obsługi endoskopów, służącym do przesyłania obrazu i opisu wyników badań do bazy danych konkretnego pacjenta. Następnie dokonano integracji z informatycznym systemem informacji radiologicznej, archiwizacji i zarządzania obrazami, obsługującym także aparaty RTG służące do diagnostyki obrazowej.

W ramach inwestycji został także zakupiony sprzęt IT wraz z oprogramowaniem. Instalacja i urządzenia są kompatybilne z posiadaną już infrastrukturą informatyczną.

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i potrzebą zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych poprzez doposażenie beneficjentów projektów w ramach RPO WO 2014 – 2020, w drodze aneksu został zwiększony zakres rzeczowo-finansowy projektu w zakresie: środków ochrony osobistej, sprzętu i zasobów budowlanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej przekazanych poprzez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pierwotna wartość projektu 2 786 350,00 zł  wzrosła o blisko 7,5 mln zł do kwoty 10 253 309,15 zł, a wysokość udzielonego dofinansowania 2 368 397,50 zł wzrosła o 6 272 066,12 zł do kwoty 8 640 463,62 zł.

W ramach dodatkowo pozyskanych środków finansowych Szpital:

1) realizuje zakupy środków ochrony osobistej dla personelu, a w szczegolności: maski, przyłbice, kombinezony przeciwwirusowe, fartuchy, czepki i okulary ochronne, ochraniacze na buty, rękawice medyczne, środki do dezynfekcji rąk, środki wirusobójcze i chusteczki myjąco-dezynfekcyjne;

2) realizuje zakupy urządzeń i sprzętu m.in.: tomograf komputerowy, przyłóżkowy aparat RTG, myjki-dezynfektory, myjnię-dezynfektor, narzędziową przelotową, pulsoksymetry, termometry bezdotykowe, inhalatory medyczne,  wózek-wanne do mycia pacjentów;

3) zrealizował roboty budowlane w zakresie: adaptacji pomieszczeń w Oddziale Chorób Zakaźnych w celu wyodrębnienia izby przyjęć dla pacjentów  z podejrzeniem koronawirusa, wykonania dodatkowej wentylacji w izolatce w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przygotowania rejestracji i komunikacji w SOR i w Oddziale Chorób Zakaźnych, modernizacji instalacji gazów medycznych w utworzonej sali intensywnej terapii w Oddziale Chorób Zakaźnych, wyposażenia namiotów w celu poszerzenia bazy izby przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych.

 

Projekt w trakcie realizacji.

 

 

28 września 2018

Zwiększenie efektywności energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu poprzez budowę mini elektrowni w oparciu o panele fotowoltaiczne, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację wentylacji z odzyskiem ciepła

 

Wartość całkowita projektu (Umowa RPOP.03.02.02-16-0009/17): 3 667 299,61 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane w kwocie: 2 869 174,06 zł,

- kwota dofinansowania: 2 433 466,41 zł,

- wkład własny w kwocie: 435 707,65 zł.

 

Celem ogólnym projektu była poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców jak i rozwój infrastruktury technicznej, wspieranie niskoemisyjnej gospodarki, pozytywne oddziaływanie na system przyrodniczy, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności na Opolszczyźnie poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

Celem szczegółowym przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, w  jednostce o znaczącej funkcji społecznej, tj. świadczącej usługi społeczne z zakresu ochrony zdrowia.

Efekty realizacji inwestycji:

Panele fotowoltaiczne

Szpital wykorzystuje odnawialną energie pozyskiwaną z instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Dzięki budowie mini elektrowni w oparciu o panele fotowoltaiczne zwiększa się zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jednostce, a także w bilansie energetycznym województwa opolskiego. Panele zostały zamontowane na istniejących budynkach Szpitala. Zgodnie z audytem energetycznym zamontowano dwie mini elektrownie po 156 paneli fotowoltaicznych, o mocy instalacji 39,8 kW.

 

 Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja została wykonana w pomieszczeniach kuchni, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala. Przed inwestycją funkcjonowała centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, a tym samym ciepło z kuchni było bezpowrotnie tracone. W ramach projektu została zamontowana centrala z odzyskiem ciepła, gdzie odzyskuje się energię cieplną. W efekcie przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na ograniczenie emisji CO2 o 110,19 tony na rok.

 

 Oświetlenie energooszczędne typu LED

Wcześniej w  budynkach Szpitala były zastosowane źródła światła typu: żarówki, świetlówki liniowe i świetlówki kompaktowe. Wymienione w ramach projektu oświetlenie LED charakteryzuje się mniejszą energochłonnością w porównaniu z dotychczas użytkowanym systemem, co pozwala na uzyskiwanie oszczędności energii elektrycznej 396,40 MWh/rok, a także na ograniczenie emisji CO2 o 329,61 tony na rok.

 

 Wykonanie ciepłego zielonego dachu

Dotychczas na terenie Szpitala nie były zastosowane zielone żyjące dachy/ściany. Ciepły zielony dach został wykonany na dachu obiektu przylegającego do budynku głównego, zlokalizowanego w centralnej części terenu Szpitala, w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.

 

Zastosowanie systemu zarządzania energią.

Dotychczas jednostka nie posiadała systemu zarządzania energią. Zastosowany w ramach projektu system pozwala na kontrolę nad pracą wszystkich urządzeń podłączonych do systemu (rejestracja danych, sterowanie pracą urządzeń, informacja o awariach, zliczanie za zużytą  lub dostarczoną energię). System jest „otwarty” i umożliwia rozbudowę systemu zarządzania energią w przyszłości dla wszystkich urządzeń.

Projekt został ukończony w 2018 r.

31 października 2017

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0008/17-01)– wydatki kwalifikowalne: 3 782 509,60 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 3 215 133,16 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

- wkład własny Szpitala: 567 376,44 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego 399 202,23 zł.

 

Cel projektu: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmowało inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Działania zostały zrealizowane w celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Wykonano roboty budowlane w celu powiększenia bazy łóżkowej - liczby miejsc intensywnej terapii, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, wyposażenie informatyczne oraz wdrożono systemu oceny bólu.

Powiększenie bazy łóżkowej o trzy w pełni wyposażone stanowiska do intensywnej terapii dotyczyo już istniejącego oddziału. Specjalistyczne usługi medyczne skierowane są dla ogółu społeczeństwa. Przedsięwzięcie zostało podjęte na rzecz wysokiej jakości opieki. I tak dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego inwestycja umożliwia podniesienie wydajność leczenia z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej, do której dostęp w województwie opolskim jest niewystarczający. Z powodu występujących dosyć często braków wolnych miejsc w OAiIT w regionie, pacjenci są transportowani do sąsiednich województw.

 

     

 

Dosprzętowienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczyo m.in. zakupu urządzenia do pozaustrojowego usuwania CO2 – pierwszego tego typu w regionie. Stwarza ono pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc szansę przeżycia okresu zaostrzenia niewydolności oddechowej, w konsekwencji uratowania pacjenta.

W oddziale funkcjonuje także system oceny bólu PAS, który umożliwia kontrolowanie bólu pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych, tj. chirurgii ogólnej oraz w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Każdy pacjent przy użyciu pilota dokonuje oceny poziomu bólu. Moduł jest bezprzewodowy, zapewnia jednoczesny monitoring wielu pacjentów przebywających w oddziałach Szpitala w jednym miejscu - w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Projekt zakończony w 2018 r.

 

31 października 2017

Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów układu oddechowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0007/17-01) – wydatki kwalifikowalne: 2 267 800,41 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 1 927 630,34zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

- wkład własny: 340 170,07 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego 235 239,03 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Rosnące potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa w zakresie chorób nowotworowych wskazują na konieczność poprawy jakości i zwiększenie dostępności usług medycznych.

Przedsięwzięcie obejmowało realizację zadań przyczyniających się do rozwoju bazy lokalowo-sprzętowej oraz zaplecza diagnostycznego, aby w większym stopniu dostosować swoją ofertę diagnostyczno-leczniczą do  zapotrzebowania na deficytowe bądź nie w pełni zaspokajane świadczenia medyczne.

Wykonano roboty budowlane, które polegały na adaptacji pomieszczeń po stacji dializ, której działalność została przeniesiona do innego budynku. Udostępniona powierzchnia została przebudowana dla potrzeb pacjentów hematologicznych, gdzie obecnie są zlokalizowane sale chorych Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej oraz sala do chemioterapii dziennej dla chorych onkohematologicznych, a także chorych z nowotworem płuca z Oddziału Pulmonologii.

Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, w tym sprzęt rehabilitacyjny dla usprawniania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Przeprowadzono również rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w celu utworzenia stanowisk roboczych dla personelu medycznego Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej, z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym podłączenie do systemu informatycznego funkcjonującego w Szpitalu.

Inwestycja w infrastrukturę i wyposażenie była realizowana w celu podniesienia wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, w szczególności zaś chorób rozrostowych układu krwiotwórczego oraz raka płuca. Wykonanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa opolskiego poprzez wsparcie jedynego w regionie Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej zapewniającego kompleksowe i wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne onkohematologiczne (diagnostyka, leczenie, chemioterapia, programy lekowe) oraz chemioterapię pacjentów Oddziału Pulmonologii.

Projekt zrealizowany .

31 października 2017

EKOLOGICZNY SZPITAL - ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH ORAZ POMP CIEPŁA DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU

Projekt zrealizowany w ramach działania 4.3. – "Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane) wyniosła 2.557.540,17 zł., wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.173.909,14(85% wartości wydatków kwalifikowanych).
 

Projekt stanowi kolejny etap w budowie „Ekologicznego Szpitala”. Projekt zakłada zwiększenie wykorzystania energii słonecznej i geotermicznej w bilansie energetycznym województwa opolskiego, zmniejszenie emisji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska pyłów i gazów do atmosfery, a także uzyskanie wzrostu efektywności energetycznej. Osiągnięcie tych efektów będzie możliwe dzięki zastosowaniu instalacji kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu budynku pulmonologii oraz montażu układu pomp ciepła przy budynku pulmonologii Szpitala, a także dzięki zamontowaniu na terenie placówki latarni solarnych w miejsce starych, energochłonnych lamp. Pozyskiwanie „zielonej energii” do ogrzewania ciepłej wody pozwoli uzyskać oszczędności związane z ograniczonym zakupem energii cieplnej od wytwórcy, natomiast latarnie solarne ograniczą zużycie energii elektrycznej zakupywanej od dystrybutora.

 

29 czerwca 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-29
Data publikacji:2017-06-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Głowacka
Liczba odwiedzin:9368