Jesteś tutaj: Start / O nas / Projekty unijne

Projekty unijne

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenienie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0049/17) – wydatki kwalifikowalne: 2 786 350,00 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 2 368 397,50 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

- wkład własny: 417 952,50 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii. Działania będą realizowane w celu podniesienia wydajności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – nowotworów przewodu pokarmowego poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala.

W ramach projektu zostaną zakupione zestawy urządzeń do wykonywania badań endoskopowych (gastroskopii, kolonoskopii, rektoskopii), sprzęt służący do mycia i dezynfekcji endoskopów oraz umożliwiający wygodne dla lekarzy – endoskopistów korzystanie z narzędzi i akcesoriów w trakcie realizowanych procedur. Ta część inwestycji będzie miała charakter odtworzeniowy.

Ponadto, planowany jest zakup nowych urządzeń – m.in. zestawu EUS (radialnego) dotychczas niedostępnego w województwie opolskim. To metoda diagnostyczna na miarę XXI wieku, będąca połączeniem ultrasonografii i endoskopii. W narzędziu tym głowica endosonografu znajduje się na końcu endoskopu. Rozwiązanie takie pozwala na bliski kontakt głowicy USG a badanym narządem co kapitalnie zwiększa możliwości diagnostyczne. Sonda jest przeprowadzana, podobnie jak w gastroskopii, przez przełyk, żołądek i dwunastnicę. Metoda ta umożliwia m.in. badanie w kierunku raka trzustki, raka przełyku i raka żołądka, a także wykrycie łagodnych guzów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala także na wykonanie biopsji różnych zmian znajdujących się w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Pracownia zyska również nowe wyposażenie do diagnostyki obrazowej: jezdny aparat RTG z ramieniem C, stół zabiegowy, parawan RTG z jezdną szybą i fartuchy ochronne.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace budowlane w zakresie wykonania osłon ochronnych na ścianach, służących do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania jonizującego. 

Nabycie nowej aparatury będzie wymagało również zakupienia nowej wersji oprogramowania do obsługi endoskopów, służącym do przesyłania obrazu i opisu wyników badań do bazy danych konkretnego pacjenta , a następnie dokonania integracji z posiadanym już przez Szpital systemem, obsługującym aparaty RTG służące do diagnostyki obrazowej.

W ramach inwestycji zostanie także zakupiony sprzęt IT wraz z oprogramowaniem. Instalacja i urządzenia będą w pełni  kompatybilne z posiadaną już infrastrukturą informatyczną.

Projekt w trakcie realizacji.

 

 

28 września 2018

Zwiększenie efektywności energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu poprzez budowę mini elektrowni w oparciu o panele fotowoltaiczne, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację wentylacji z odzyskiem ciepła

 

Wartość całkowita projektu (Umowa RPOP.03.02.02-16-0009/17): 3 667 299,61 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane w kwocie: 2 869 174,06 zł,

- kwota dofinansowania: 2 433 466,41 zł,

- wkład własny w kwocie: 435 707,65 zł.

 

Celem ogólnym projektu była poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców jak i rozwój infrastruktury technicznej, wspieranie niskoemisyjnej gospodarki, pozytywne oddziaływanie na system przyrodniczy, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności na Opolszczyźnie poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

Celem szczegółowym przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, w  jednostce o znaczącej funkcji społecznej, tj. świadczącej usługi społeczne z zakresu ochrony zdrowia.

Efekty realizacji inwestycji:

Panele fotowoltaiczne

Szpital wykorzystuje odnawialną energie pozyskiwaną z instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Dzięki budowie mini elektrowni w oparciu o panele fotowoltaiczne zwiększa się zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jednostce, a także w bilansie energetycznym województwa opolskiego. Panele zostały zamontowane na istniejących budynkach Szpitala. Zgodnie z audytem energetycznym zamontowano dwie mini elektrownie po 156 paneli fotowoltaicznych, o mocy instalacji 39,8 kW.

 

 Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja została wykonana w pomieszczeniach kuchni, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala. Przed inwestycją funkcjonowała centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, a tym samym ciepło z kuchni było bezpowrotnie tracone. W ramach projektu została zamontowana centrala z odzyskiem ciepła, gdzie odzyskuje się energię cieplną. W efekcie przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na ograniczenie emisji CO2 o 110,19 tony na rok.

 

 Oświetlenie energooszczędne typu LED

Wcześniej w  budynkach Szpitala były zastosowane źródła światła typu: żarówki, świetlówki liniowe i świetlówki kompaktowe. Wymienione w ramach projektu oświetlenie LED charakteryzuje się mniejszą energochłonnością w porównaniu z dotychczas użytkowanym systemem, co pozwala na uzyskiwanie oszczędności energii elektrycznej 396,40 MWh/rok, a także na ograniczenie emisji CO2 o 329,61 tony na rok.

 

 Wykonanie ciepłego zielonego dachu

Dotychczas na terenie Szpitala nie były zastosowane zielone żyjące dachy/ściany. Ciepły zielony dach został wykonany na dachu obiektu przylegającego do budynku głównego, zlokalizowanego w centralnej części terenu Szpitala, w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.

 

Zastosowanie systemu zarządzania energią.

Dotychczas jednostka nie posiadała systemu zarządzania energią. Zastosowany w ramach projektu system pozwala na kontrolę nad pracą wszystkich urządzeń podłączonych do systemu (rejestracja danych, sterowanie pracą urządzeń, informacja o awariach, zliczanie za zużytą  lub dostarczoną energię). System jest „otwarty” i umożliwia rozbudowę systemu zarządzania energią w przyszłości dla wszystkich urządzeń.

Projekt został ukończony w 2018 r.

31 października 2017

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0008/17-01)– wydatki kwalifikowalne: 3 782 509,60 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 3 215 133,16 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

- wkład własny Szpitala: 567 376,44 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego 399 202,23 zł.

 

Cel projektu: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmowało inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Działania zostały zrealizowane w celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Wykonano roboty budowlane w celu powiększenia bazy łóżkowej - liczby miejsc intensywnej terapii, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, wyposażenie informatyczne oraz wdrożono systemu oceny bólu.

Powiększenie bazy łóżkowej o trzy w pełni wyposażone stanowiska do intensywnej terapii dotyczyo już istniejącego oddziału. Specjalistyczne usługi medyczne skierowane są dla ogółu społeczeństwa. Przedsięwzięcie zostało podjęte na rzecz wysokiej jakości opieki. I tak dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego inwestycja umożliwia podniesienie wydajność leczenia z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej, do której dostęp w województwie opolskim jest niewystarczający. Z powodu występujących dosyć często braków wolnych miejsc w OAiIT w regionie, pacjenci są transportowani do sąsiednich województw.

 

     

 

Dosprzętowienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczyo m.in. zakupu urządzenia do pozaustrojowego usuwania CO2 – pierwszego tego typu w regionie. Stwarza ono pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc szansę przeżycia okresu zaostrzenia niewydolności oddechowej, w konsekwencji uratowania pacjenta.

W oddziale funkcjonuje także system oceny bólu PAS, który umożliwia kontrolowanie bólu pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych, tj. chirurgii ogólnej oraz w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Każdy pacjent przy użyciu pilota dokonuje oceny poziomu bólu. Moduł jest bezprzewodowy, zapewnia jednoczesny monitoring wielu pacjentów przebywających w oddziałach Szpitala w jednym miejscu - w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Projekt zakończony w 2018 r.

 

31 października 2017

Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów układu oddechowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0007/17-01) – wydatki kwalifikowalne: 2 267 800,41 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 1 927 630,34zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

- wkład własny: 340 170,07 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego 235 239,03 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Rosnące potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa w zakresie chorób nowotworowych wskazują na konieczność poprawy jakości i zwiększenie dostępności usług medycznych.

Przedsięwzięcie obejmowało realizację zadań przyczyniających się do rozwoju bazy lokalowo-sprzętowej oraz zaplecza diagnostycznego, aby w większym stopniu dostosować swoją ofertę diagnostyczno-leczniczą do  zapotrzebowania na deficytowe bądź nie w pełni zaspokajane świadczenia medyczne.

Wykonano roboty budowlane, które polegały na adaptacji pomieszczeń po stacji dializ, której działalność została przeniesiona do innego budynku. Udostępniona powierzchnia została przebudowana dla potrzeb pacjentów hematologicznych, gdzie obecnie są zlokalizowane sale chorych Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej oraz sala do chemioterapii dziennej dla chorych onkohematologicznych, a także chorych z nowotworem płuca z Oddziału Pulmonologii.

Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, w tym sprzęt rehabilitacyjny dla usprawniania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Przeprowadzono również rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w celu utworzenia stanowisk roboczych dla personelu medycznego Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej, z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym podłączenie do systemu informatycznego funkcjonującego w Szpitalu.

Inwestycja w infrastrukturę i wyposażenie była realizowana w celu podniesienia wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, w szczególności zaś chorób rozrostowych układu krwiotwórczego oraz raka płuca. Wykonanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa opolskiego poprzez wsparcie jedynego w regionie Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej zapewniającego kompleksowe i wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne onkohematologiczne (diagnostyka, leczenie, chemioterapia, programy lekowe) oraz chemioterapię pacjentów Oddziału Pulmonologii.

Projekt zrealizowany .

31 października 2017

EKOLOGICZNY SZPITAL - ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH ORAZ POMP CIEPŁA DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU

Projekt zrealizowany w ramach działania 4.3. – "Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane) wyniosła 2.557.540,17 zł., wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.173.909,14(85% wartości wydatków kwalifikowanych).
 

Projekt stanowi kolejny etap w budowie „Ekologicznego Szpitala”. Projekt zakłada zwiększenie wykorzystania energii słonecznej i geotermicznej w bilansie energetycznym województwa opolskiego, zmniejszenie emisji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska pyłów i gazów do atmosfery, a także uzyskanie wzrostu efektywności energetycznej. Osiągnięcie tych efektów będzie możliwe dzięki zastosowaniu instalacji kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu budynku pulmonologii oraz montażu układu pomp ciepła przy budynku pulmonologii Szpitala, a także dzięki zamontowaniu na terenie placówki latarni solarnych w miejsce starych, energochłonnych lamp. Pozyskiwanie „zielonej energii” do ogrzewania ciepłej wody pozwoli uzyskać oszczędności związane z ograniczonym zakupem energii cieplnej od wytwórcy, natomiast latarnie solarne ograniczą zużycie energii elektrycznej zakupywanej od dystrybutora.

 

29 czerwca 2017

Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego or

Tytuł Projektu:

Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem”.

 

Projekt realizowany w ramach partnerstwa szpitali:

Celem Partnerstwa jest utworzenie regionalnej infrastruktury informatycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi działającymi na terenie województwa opolskiego, jak również budowanie platformy współpracy przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Zawiązane partnerstwo ma również na celu uzyskanie efektu synergii realizowanych działań, wpływając tym samym na efektywność wdrożonych rozwiązań ze zwielokrotnioną siłą, trudną do osiągnięcia w przypadku samodzielnego wprowadzania zmian w zakresie ICT przez poszczególne szpitale.

 

Cele szczegółowe Zadania Szpitala Wojewódzkiego w Opolu:

 1. stworzenie infrastruktury informatycznej pozwalającej uprościć środowisko IT, a zarazem podnieść jego wydajność, niezawodność. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki rozbudowie funkcjonującej infrastruktury informatycznej poprzez zastąpienie tradycyjnych serwerów serwerami wirtualnymi i wymianę tradycyjnych wyeksploatowanych już zestawów komputerowych na terminale i tablety medyczne, zakup oraz wdrożenie środowiska wirtualnego w centralnej serwerowni, zakup terminali wraz z monitorami i zasilaczami awaryjnymi UPS, tabletów medycznych, mobilnych stacji lekarskich bezprzewodowych punktów dostępowych do obsługi bezprzewodowej sieci medycznej (Access Point) oraz urządzeń peryferyjnych,

 2. modernizacja serwerowni poprzez poprawę warunków technicznych jej pomieszczeń (spełnienie wymogów określonych dla pomieszczeń typu DATA CENTER),

 3. stworzenie możliwości korzystania urządzeń mobilnych z sieci HIS, RIS/PACS, LIS oraz elektronicznego obiegu dokumentów dzięki rozbudowie sieci WLAN (sieci bezprzewodowej) o dodatkowe punkty dostępowe,

 4. zwiększenie wykorzystania funkcjonalności istniejących modułów informatycznych oraz zakup nowych aplikacji,

 5. połączenie siecią jednostek ochrony zdrowia - Partnerów Projektu, umożliwiającą wymianę danych o pacjencie pomiędzy platformami P1 i P2 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz pomiędzy Partnerami,

 6. zastosowanie nowoczesnych, skutecznych i elastycznych dla uczestników form przeprowadzania szkoleń poprzez stworzenie platformy dla pracowników (e-learning) umożliwiającej szkolenia wewnętrzne obowiązkowe (np. BHP) jak i samokształcenie fachowe dla pracowników Szpitala (e-bibloteka, e-czytelnia) przy wykorzystaniu dostępu do podręczników i czasopism fachowych w wersji elektronicznej,

 7. unowocześnienie i przyspieszenie komunikacji Szpitala z pacjentem oraz przyspieszenie realizacji procedur związanych z przyjęciem, diagnostyką i leczeniem pacjentów poprzez uruchomienie platformy informacyjno-edukacyjnej dla chorych z możliwością wypełniania formularzy dot. zgody na wykonanie procedur medycznych, a także ankiet badania satysfakcji pacjentów,

 8. zapewnienie dostępu do wydawnictw poprzez przy wykorzystaniu bezprzewodowego Internetu w ramach wydzielonej szpitalnej sieci informatycznej dzięki utworzeniu e-biblioteki i e-czytelni dla pacjentów przebywających w Szpitalu.


Wartość Projektu partnerskiego wynosi 9 159 283,15 PLN, a całkowita zadania Szpitala 2 963 246,33 PLN, w tym:

 • kwota dofinansowania: 2 436 792,18  PLN,

 • wkład własny partnera:    526 454,15 PLN.

 

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

29 czerwca 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-29
Data publikacji:2017-06-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Głowacka
Liczba odwiedzin:6724