1 czerwca 2021

Tytuł projektu: Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla zaspokojenia lepszego dostępu do świadczonych usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa dwóch szpitali:

– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – Lidera projektu,

– Szpitala Wojewódzkiego w Opolu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Partnera projektu.

Wartość całkowita projektu partnerskiego (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0003/20) – wydatki kwalifikowalne: 11 404 559,00 zł, w tym:

– wnioskowana kwota dofinansowania: 5 498 672,03 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 48,21 %.

– wkład własny partnerów: 5 905 886,97 zł, co stanowi 51,79 %.

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

W części inwestycji dotyczącej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – Partnera:

– wydatki kwalifikowalne: 5 507 313,00 zł, w tym:

– wnioskowana kwota dofinansowania: 2 749 251,60 zł.

– wkład własny Partnera: 2 758 061,40  zł.

W ramach projektu partnerskiego część inwestycji realizowanej przez Szpital Wojewódzki w Opolu obejmuje:

  1. budowę łącznika między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym wraz z wydzieleniem komunikacji w obu budynkach i szybem windy szpitalnej dla trzech kondygnacji Oddziału Chorób Zakaźnych;
  2. rozbudowę budynku pulmonologii dla punktu pobrań laboratorium;
  3. budowę 1/2 łącznika, spinającego obiekty Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, wraz z budową sali dydaktycznej i rozbudową pawilonu diagnostyczno-zabiegowego dla potrzeb ambulatoryjnej hematologii i onkologii hematologicznej.

Zakup wyrobów medycznych, a w szczególności: 5 foteli medycznych do pobierania krwi do punktu pobrań laboratorium oraz fotelu zabiegowego do chemioterapii do gabinetu zabiegowego w nowej lokalizacji poradni hematologicznej.

Łącznik między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym 

W 2020 r. wykonano łącznik między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym oraz szyb windy szpitalnej dla trzech kondygnacji Oddziału Chorób Zakaźnych. Z łącznika na parter budynku zakaźnego prowadzą schody z barierką. Dodatkowo zostało wykonane docieplenie ściany budynku zakaźnego. Łącznik jest wyposażony w świetliki dachowe i okna, doświetlające komunikację korytarza światłem dziennym.

Wcześniej budynek zakaźny oraz budynek główny stanowiły dwa niezależne, oddalone od siebie obiekty. W przypadku potrzeby wykonania diagnostyki (TK, RTG), konsultacji specjalistycznych lub zabiegów leczniczych u pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Chorób Zakaźnych bądź przekazania pacjenta przyjętego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z rozpoznaniem choroby zakaźnej konieczne było angażowanie karetki systemu ratownictwa medycznego lub zamawianie transportu w firmie zewnętrznej. Transport posiłków z kuchni zlokalizowanej w budynku głównym na Oddział Chorób Zakaźnych odbywał się przez teren zewnętrzny z koniecznością przeładunku posiłków na parterze i przewiezieniem do kuchni oddziałowej na wyższej kondygnacji. Podobnie wyglądała sytuacja z transportem materiału do badań laboratoryjnych. Po pobraniu materiału od pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Chorób Zakaźnych pracownicy transportu wewnątrzszpitalnego musieli dostarczyć go do mieszczącego się w odrębnym budynku (pulmonologii) Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, pokonując drogę na zewnątrz obiektu.

Efektem skomunikowania obu budynków jest zapewnienie dostępności do pracowni diagnostycznych, innych oddziałów szpitalnych pacjentom Oddziału Chorób Zakaźnych bez konieczności zamawiania transportu zewnętrznego (karetki). Ponadto, chorzy w stanie wymagającym transportu w pozycji leżącej są przewożeni do pomieszczeń wszystkich budynków szpitalnych na łóżku.

Rozbudowa budynku pulmonologii dla punktu pobrań laboratorium

Rozbudowa punktu pobrań dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej została przeprowadzona w budynku pulmonologii na poziomie wysokiego parteru w 2020 r. Zakres robót obejmował dobudowę do ściany wschodniej pomieszczenia, w którym obecnie funkcjonują stanowiska pobrań materiału do badań laboratoryjnych. W miejscu, gdzie wcześniej były zlokalizowane punkty pobrań została utworzona duża poczekalnia wyposażona w system kolejkowy.

Poprzednio nie było możliwości stworzenia odpowiedniej poczekalni dla pacjentów oczekujących na badania laboratoryjne. Dotychczas materiał był pobierany jednoczasowo w dwóch niedużych pomieszczeniach. W efekcie pacjenci oczekiwali w długich kolejkach, w niekomfortowych warunkach.

Dzięki rozbudowie utworzono dużą poczekalnię z systemem kolejkowym, znacznie usprawniającym obsługę pacjentów. Natomiast w dobudowanej sali powstało pięć stanowisk pobrań z możliwością wygodnej obsługi chorych z niepełnosprawnością. Wszystkie powstałe stanowiska uzyskały bezpośredni dostęp do poczty pneumatycznej. Nowe stanowiska zostały wyposażone w fotele medyczne do pobierania krwi.

Uporządkowano również kolejność zgłaszania się do punktów pobrań. Obencie każdy pacjent rejestruje się w biletomacie, nad wejściem do sali pobrań jest zainstalowany wyświetlacz, na którym wyświetla się numer kolejnego pacjenta oraz numer wolnego stanowiska.

Rozbudowa pawilonu dla potrzeb ambulatoryjnej hematologii i onkologii hematologicznej

Rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego dla potrzeb lecznictwa ambulatoryjnego w zakresie hematologii i onkologii hematologicznej rozpoczęła się w 2021 r. Jest prowadzona na poziomie parteru i przylega do istniejącej elewacji. W rozbudowanej części przewiduje się umieszczenie pięciu gabinetów lekarskich, poczekalni z węzłem sanitarnym dostosowanym dla osób poruszających się na wózku. Powstaną również dwa gabinety zabiegowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów gabinety, w odróżnieniu od obecnego stanu, będą wyposażone w instalację gazów medycznych. Do gabinetu zabiegowego w nowej lokalizacji, w którym będzie możliwość prowadzenia chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych, zostaną przeniesione 3 dotychczas używane fotele do chemioterapii oraz zostanie dokupiony 1 fotel zabiegowy do chemioterapii jako uzupełnienie wyposażenia.

Budowa sali dydaktycznej

Sala dydaktyczna będzie usytuowana na poziomie I piętra pawilonu diagnostyczno-zabiegowego i posadowiona na rozbudowanej na parterze części dla potrzeb pacjentów onkohematologicznych. Sala będzie obejmować pomieszczenie, w którym będą odbywać się zajęcia dydaktyczne głównie dla studentów, spotkania edukacyjne, a także zaplecze sanitarno-socjalne, w tym szatnię, węzeł sanitarny, kącik kuchenny. W tym obszarze będzie przebiegać komunikacja, będąca kontynuacją łącznika spinającego obiekty Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Projekt w trakcie realizacji.