Menu

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Od 2006 r. Szpital poddaje się zewnętrznej ocenie wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia prowadzonej w oparciu o jednolite standardy akredytacyjne. Ostatnia wizyta akredytacyjna miała miejsce w maju 2021 r. i zakończyła się sukcesem. Otrzymaliśmy certyfikat na kolejne trzy lata.

Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości: poszczególnych rodzajów usług świadczonych pacjentom przez Szpital, opieki nad pacjentem, środowiska opieki,  bezpieczeństwa i jakości świadczonej opieki, zarządzania i administracji. Prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia.  Akredytacji udziela Minister Zdrowia, kierując się rekomendacją Rady Akredytacyjnej. Rekomendacja Rady jest wydawana po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Ośrodek Akredytacyjny – CMJ.

Minister Zdrowia może przyznać akredytację na okres 3 lat lub odmówić jej przyznania. Akredytacja przyznawana jest po zebraniu co najmniej 75% możliwej do uzyskania punktacji.

Obowiązujący Zestaw standardów akredytacyjnych dla szpitali, opublikowany został obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. Zawiera 238 standardów w 15 działach:

1.        Ciągłość Opieki

2.        Prawa Pacjenta

3.        Ocena Stanu Pacjenta

4.        Opieka nad Pacjentem

5.        Kontrola Zakażeń

6.        Zabiegi i Znieczulenia

7.        Farmakoterapia

8.        Laboratorium

9.        Diagnostyka Obrazowa

10.    Odżywianie

11.    Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta

12.    Zarządzanie Ogólne

13.    Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

14.    Zarządzanie Informacją

15.    Zarządzanie Środowiskiem.

 Wizytatorzy CMJ przeprowadzają ocenę poziomu spełniania przez Szpital wymogów standardów akredytacyjnych poprzez: przegląd dokumentacji Szpitala, dokumentacji medycznej, wywiady z kierownictwem Szpitala aby zapoznać się ze sposobem zarządzania, celami strategią ich osiągania, wywiady z zespołami zadaniowymi i osobami zatrudnionymi w Szpitalu, wywiady z pacjentami, przeglądy badań opinii pacjentów, obserwację bezpośrednią dotyczącą udzielania świadczeń, organizacji pracy, komunikacji wewnętrznej, funkcji pomocniczych i otoczenia szpitala.

Zmiany jakościowe wymagają świadomego wysiłku ze strony pracowników Szpitala. Standardy akredytacyjne wyraźnie podkreślają znaczenie pracy zespołowej, polegającej na interdyscyplinarnej współpracy. Dlatego w drodze zarządzenia Dyrektora powołano zespoły zadaniowe: Zespół ds. Jakości, Komitet i Zespół ds. Kontroli Zakażeń, Komitet Terapeutyczny i Zespół ds. Antybiotykoterapii, Komitet Transfuzjologiczny, Zespół i Podzespoły ds. Dokumentacji Medycznej, Zespół ds. Analizy Przyczyn Zgonów, Zespół ds. Badania Satysfakcji, Szpitalną Komisję Etyczną, Zespól ds. Gospodarki Odpadami. Przewodniczący komitetów i zespołów wchodzą w skład Zespołu ds. Jakości, 

Dla wsparcia poprawy współpracy i komunikacji w Szpitalu Zespół ds. Jakości opracował roczny harmonogram spotkań szkoleniowych i narad z udziałem dyrekcji, zespołów i kierowniczej kadry. Ideą spotkań Zespołów jest propagowanie wymiany informacji, doświadczeń, konstruktywne rozwiązywanie  problemów a także prezentacja analiz, wyników pomiarów prowadzonej działalności. Wspólne szkolenia, narady kierownictwa dają możliwość przekazywania wiedzy „każdy od każdego”. Na spotkaniach przedstawiane są okresowe analizy i wyniki dotyczące: zakażeń szpitalnych, zgonów pacjentów, w tym zgonów okołooperacyjnych, gospodarki lekowej, w tym antybiotykowej, poziomu satysfakcji pacjentów, analizy zdarzeń niepożądanych, wskaźników jakości, szkoleń personelu z zakresu wymagań zawartych w standardach oraz zasad postępowania przyjętych w Szpitalu. Spotkania takie służą też dyskusji i omówieniu istotnych dla Szpitala zagadnień dotyczących tzw. dobrej praktyki i bezpiecznej opieki.

Uzyskany przez Szpital Certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia potwierdza spełnienie standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.