Aktualności

Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • – drogą pocztową na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. A. Kośnego 53, 45-372
 • – wysyłając informację e-mail na adres: dostepnosc@szpital.opole.pl
 • – osobiście w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, ul. A. Kośnego 53, w       
 • godzinach urzędowania: 7:30 – 15:00

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać:
 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.
Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)
 • Testowana w przeglądarkach Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Internet Explorer 11

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu można dojechać prywatnymi środkami transportu oraz komunikacją miejską, międzymiastową i taksówkami. Postój taksówek znajduje się 100 metrów od wejścia do obiektu – budynku głównego przy ul. Katowickiej (SOR). Przystanek autobusowy oddalony jest o około 200 metrów od wejścia do Szpitala. Do Szpitala można dojechać liniami autobusowymi nr: 15 i 28. Na terenie Szpitala dostępny jest parking dla samochodów prywatnych. Pierwsze 15 minut jest darmowe. Korzystanie z parkingu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu. Miejsca dla niepełnosprawnych są wydzielone i oznaczone „X”.

Główne wejście do budynku Szpitala Wojewódzkiego w Opolu znajduje się od ulicy Katowickiej. Mieści się ono na poziomie parteru i jest dobrze skomunikowane z innymi oddziałami i poradniami (windy, schody, korytarze, łączniki), co umożliwia swobodne wejście/wjazd wózkiem i poruszanie się po obiekcie osobom ze zróżnicowanymi potrzebami i w zróżnicowanym stanie. Na poziomie tym znajduje się Izba Przyjęć oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. W razie potrzeby można skorzystać z wyposażenia takiego jak: wózki, chodziki, kule. Wejście do poradni również znajduje się na poziomie parteru. Po poradni można poruszać się przy pomocy korytarzy, schodów i wind.
Wejście do Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych oraz Poradni Chorób Zakaźnych znajduje się od ulicy Augustyna Kośnego. Jest ono dostosowane do zróżnicowanych potrzeb pacjentów. Przed wejściem znajdują się schody z poręczą oraz podjazd o niewielkim nachyleniu.
Przy każdych drzwiach wejściowych znajdują się tablice informacyjne. Na terenie całego kompleksu budynków znajdują się oznaczenia ułatwiające poruszanie się po obiekcie.

Schody, windy i korytarze dostosowane są do osób ze zróżnicowanymi potrzebami i w różnym stanie. Odpowiednia przestrzeń manewrowa gwarantuje możliwość poruszania się osób na wózkach, łóżkach, przy pomocy chodzików itp. W ciągach komunikacyjnych, w windach, przy schodach znajdują się poręcze. Schody pokryte są materiałem antypoślizgowym. Ponadto w widocznym miejscu, kolorem odróżniającym się od pozostałych stopni, oznaczony jest pierwszy i ostatni stopień schodów.

W każdym oddziale, pracowni i Zespole Poradni Specjalistycznych, w miejscach pobytu pacjentów znajdują się toalety, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i stanów pacjentów. Przestrzeń w toaletach gwarantuje swobodne manewrowanie wózkiem lub chodzikiem. Przy umywalkach i sedesach zamontowane są poręcze. Podłogi pokryte są materiałem antypoślizgowym. We wszystkich toaletach i łazienkach dla pacjentów zamontowany jest system sygnalizacji przyzywowej. Dostęp do własnego węzła sanitarnego możliwy jest z większości sal chorych w każdym oddziale szpitalnym.
Szpital daje możliwość komunikacji osobistej, drogą elektroniczną (e-mail, przez formularz zgłoszeniowy) oraz telefoniczną. Adresy e – mailowe oraz numery telefonów do poszczególnych komórek Szpitala znajdują się na stronie internetowej. Analogicznie istnieje możliwość rejestracji osobistej i telefonicznej do Zespołu Poradni Specjalistycznych.
Szpital zapewnia możliwość porozumiewania się z pacjentami w językach obcych, m.in: angielskim, niemieckim, ukraińskim, hiszpańskim, chorwackim, dysponując bazą osób zatrudnionych w placówce, władających tymi językami. Ponadto Szpital współpracuje z Polskim Związkiem Głuchych świadczącym usługi tłumaczeń osobistych oraz przy użyciu videokomunikatorów.