Deklaracja dostępności


Wstęp Deklaracji

Szpital Wojewódzki w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://szpital.opole.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji nowej wersji strony internetowej: 2021-05-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-05-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • – zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
 • – brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • – współczynnik kontrastu nie na wszystkich podstronach spełnia określone wymagania,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2021-06-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

E-mail: sekretariat@szpital.opole.pl

Telefon: (0-77) 4433100

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiaturowych mogących wchodzić w interakcję z technologiami asystującymi.

Udogodnienia

Serwis udostępnia następujące funkcje ułatwień dostępu:

 • – przełącznik wersji wysokiego kontrastu,
 • – przyciski zwiększenia/pomniejszenia wielkości fontu,
 • – nawigacja klawiaturą za pomocą „Tab”,
 • – wskaźnik fokus podczas nawigacji za pomocą myszki,
 • – przycisk podkreślenia łączy.

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem: sekretariat@szpital.opole.pl. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Dostępność architektoniczna

1. Dojazd do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu można dojechać prywatnymi środkami transportu oraz komunikacją miejską, międzymiastową i taksówkami. Postój taksówek znajduje się 100 metrów od wejścia do obiektu – budynku głównego przy ul. Katowickiej (SOR). Przystanek autobusowy oddalony jest o około 200 metrów od wejścia do Szpitala. Do Szpitala można dojechać liniami autobusowymi nr: 15 i 28. Na terenie Szpitala dostępny jest parking dla samochodów prywatnych. Pierwsze 15 minut jest darmowe. Korzystanie z parkingu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu. Miejsca dla niepełnosprawnych są wydzielone i oznaczone „X”.

2. Wejście do budynku

Główne wejście do budynku Szpitala Wojewódzkiego w Opolu znajduje się od ulicy Katowickiej. Mieści się ono na poziomie parteru i jest dobrze skomunikowane z innymi oddziałami i poradniami (windy, schody, korytarze, łączniki), co umożliwia swobodne wejście/wjazd wózkiem i poruszanie się po obiekcie osobom ze zróżnicowanymi potrzebami i w zróżnicowanym stanie. Na poziomie tym znajduje się Izba Przyjęć oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. W razie potrzeby można skorzystać z wyposażenia takiego jak: wózki, chodziki, kule. Wejście do poradni również znajduje się na poziomie parteru. Po poradni można poruszać się przy pomocy korytarzy, schodów i wind.
Wejście do Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych oraz Poradni Chorób Zakaźnych znajduje się od ulicy Augustyna Kośnego. Jest ono dostosowane do zróżnicowanych potrzeb pacjentów. Przed wejściem znajdują się schody z poręczą oraz podjazd o niewielkim nachyleniu.
Przy każdych drzwiach wejściowych znajdują się tablice informacyjne. Na terenie całego kompleksu budynków znajdują się oznaczenia ułatwiające poruszanie się po obiekcie.

3. Poruszanie się po korytarzach, korzystanie z wind i schodów

Schody, windy i korytarze dostosowane są do osób ze zróżnicowanymi potrzebami i w różnym stanie. Odpowiednia przestrzeń manewrowa gwarantuje możliwość poruszania się osób na wózkach, łóżkach, przy pomocy chodzików itp. W ciągach komunikacyjnych, w windach, przy schodach znajdują się poręcze. Schody pokryte są materiałem antypoślizgowym. Ponadto w widocznym miejscu, kolorem odróżniającym się od pozostałych stopni, oznaczony jest pierwszy i ostatni stopień schodów.

4. Dostępność toalet i łazienek

W każdym oddziale, pracowni i Zespole Poradni Specjalistycznych, w miejscach pobytu pacjentów znajdują się toalety, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i stanów pacjentów. Przestrzeń w toaletach gwarantuje swobodne manewrowanie wózkiem lub chodzikiem. Przy umywalkach i sedesach zamontowane są poręcze. Podłogi pokryte są materiałem antypoślizgowym. We wszystkich toaletach i łazienkach dla pacjentów zamontowany jest system sygnalizacji przyzywowej. Dostęp do własnego węzła sanitarnego możliwy jest z większości sal chorych w każdym oddziale szpitalnym.

Komunikacja ze Szpitalem

Szpital daje możliwość komunikacji osobistej, drogą elektroniczną (e-mail, przez formularz zgłoszeniowy) oraz telefoniczną. Adresy e – mailowe oraz numery telefonów do poszczególnych komórek Szpitala znajdują się na stronie internetowej. Analogicznie istnieje możliwość rejestracji osobistej i telefonicznej do Zespołu Poradni Specjalistycznych.

Dostęp do tłumacza języków obcych i języka migowego

Szpital zapewnia możliwość porozumiewania się z pacjentami w językach obcych, m.in: angielskim, niemieckim, ukraińskim, hiszpańskim, chorwackim, dysponując bazą osób zatrudnionych w placówce, władających tymi językami. Ponadto Szpital współpracuje z Polskim Związkiem Głuchych świadczącym usługi tłumaczeń osobistych oraz przy użyciu videokomunikatorów.


Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • – drogą pocztową na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. A. Kośnego 53, 45-372
 • – wysyłając informację e-mail na adres: dostepnosc@szpital.opole.pl
 • – osobiście w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, ul. A. Kośnego 53, w       
 • godzinach urzędowania: 7:30 – 15:00

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.