Menu

Szczególne uprawnienia

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do  świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących:

– w przypadku świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyznacza się inny termin nie późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

– w przypadku świadczenia z zakresu szpitalnej opieki zdrowotnej wyznacza się inny możliwie  najszybszy termin.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej  mają w szczególności:

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi,

Kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych,

Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, które oddały co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19,

Inne osoby na podstawie przepisów uprawniających.

Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane m.in. dla:

Inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów, osób represjonowanych,

Działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych,

Cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

Uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

Weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

Dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

UWAGA: Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Szczegółowych informacji na temat uprawnień szczególnych szukaj też w internetowym serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia: https://pacjent.gov.pl/uprawnienia-szczegolne.