Menu

Zasady udzielania teleporad w Wojewódzkim Zespole Poradni Specjalistycznych

Zasady obowiązują w czasie pandemii, gdy poradnie wprowadzają możliwość udzielania, za zgodą pacjenta, świadczeń drogą telefoniczną.

Zasady udzielania teleporad
w Zespole Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych
przy Szpitalu Wojewódzkim w Opolu sp.z o.o.

 1. Do odbycia teleporady konieczne jest posiadanie przez Pacjenta telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego.

 2. Przy podejmowaniu decyzji, czy porada zostanie udzielona osobiście, czy też za pośrednictwem łączności telefonicznej – lekarz bierze pod uwagę między innymi stan zdrowia Pacjenta i czy jest on Pacjentem pierwszorazowym.

 3. W celu umówienia teleporady należy skontaktować się drogą telefoniczną lub osobiście z rejestracją danej poradni w Zespole Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych (zwany dalej usługodawcą). Numery telefoniczne do poszczególnych Poradni podane są na stronie www.szpital.opole.pl w zakładce: jednostki/telefony.

 4. Podczas rejestracji Pacjent poproszony zostanie o podanie danych weryfikacyjnych, takich jak:

  a) imię i nazwisko,

  b) numer PESEL

  c) data urodzenia

  d) adres zamieszkania

  e) seria i numer dowodu osobistego

  f) czterocyfrowy kod e-skierowania ( w przypadku pacjentów pierwszorazowych)

 5. Dodatkowo Pacjent – jeśli dane te nie znajdują się już w kartotece Pacjenta – zostanie podczas rejestracji poproszony o podanie numeru telefonu, który będzie wykorzystywany do kontaktu w związku z udzielaniem teleporady.

 6. O tym, czy porada odbędzie się w postaci teleporady – rejestratorka informuje Pacjenta, podając jednocześnie:

  a) termin teleporady (data, orientacyjna godzina)

  b) informację o wymaganej dokumentacji, jaką Pacjent winien mieć przy sobie podczas teleporady (np. wyniki badań),

  c) pozostałe informacje niezbędnie do prawidłowego przebiegu teleporady.

 1. Pacjent może też otrzymać drogą sms-wą powiadomienia dotyczące planowanej teleporady. Warunkiem otrzymania sms-owych powiadomień jest:   

  a) posiadanie przez Pacjenta telefonu komórkowego, którego numer jest podany
  w dokumentacji medycznej Pacjenta jako numer kontaktowy,

  b) wyrażenie przez Pacjenta pisemnej zgody na przysłanie na powyższy numer telefonu powiadomień sms-owych dotyczących przeprowadzenia teleporady.

 2. W dniu teleporady Pacjent powinien być dostępny pod numerem telefonu znajdującym się w dokumentacji Pacjenta.

 3. W przypadku, gdy Pacjent nie może wziąć udziału w teleporadzie – winien
  z wyprzedzeniem poinformować o tym właściwą rejestrację najpóźniej w dniu teleporady w godzinach pracy rejestracji.

 4. Teleporada jest inicjowana przez lekarza poprzez wykonanie połączenia telefonicznego do Pacjenta.

 5. W sytuacji gdy próba połączenia telefonicznego z Pacjentem nie powiedzie się, lekarz podejmuje jeszcze dwukrotnie – w odstępach nie krótszych niż 5 minut – próbę połączenia telefonicznego z Pacjentem.

 6. W sytuacji, gdy trzy podjęte próby połączenia z Pacjentem nie powiodą się – teleporada jest anulowana.

 7. Po zainicjowaniu teleporady – celem potwierdzenia tożsamości – Pacjent poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania.

 8. Podczas teleporady w imieniu pacjenta nie może występować osoba, która nie jest do tego pisemnie upoważniona przez pacjenta, o czym znajduje się informacja w dokumentacji medycznej.

 9. Lekarz – w przypadku gdy podczas teleporady poweźmie wątpliwość co do tożsamości Pacjenta – jest uprawniony do wstrzymania świadczenia usług w ramach teleporady i do dokonania dodatkowej weryfikacji Pacjenta. Powyższe dotyczy sytuacji, gdy podczas teleporady pojawią się rozbieżności pomiędzy danymi i informacjami posiadanymi już przez Usługodawcę a danymi i informacjami przekazywanymi przez Pacjenta w trakcie teleporady. Dokonując dodatkowej weryfikacji lekarz ma prawo zadać pytania dotyczące danych zwartychw dokumentacji medycznej (np. o datę poprzedniej wizyty w poradni, hospitalizacji itp.).

 10. Po dokonaniu dodatkowej weryfikacji:

  a) jeśli przebiegła pozytywnie – teleporada jest kontynuowana

  b) jeśli przebiegła negatywnie – teleporada nie może być dalej kontynuowana, o czym Pacjent jest informowany przez lekarza.

 11. W ramach prowadzonej teleporady personel Usługodawcy przeprowadzający teleporadę:

  a) przeprowadzi z Pacjentem wywiad,

  b) przeprowadzi badanie polegające na zadawaniu Pacjentowi pytań dotyczących dolegliwości oraz – w przypadku takiej technicznej możliwości – poprosi o przesłanie zdjęć, filmów lub wykonanie demonstracji mających związek z dolegliwością.

  c) udzieli zaleceń lekarskich, w tym w razie potrzeby wystawi e-receptę oraz udzieli zaleceń dotyczących dalszego postępowania

  d) w razie potrzeby i możliwości wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie.

 12. Przebieg teleporady opisywany jest przez lekarza w prowadzonej we właściwej Poradni dokumentacji medycznej Pacjenta.

 13. Podczas umawiania teleporady jak również w trakcie jej trwania Pacjent zobowiązany jest do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą.

 14. Osoba udzielająca teleporady zobowiązana jest do zachowania poufności powziętych informacji.