Projekty unijne i inne

Dofinansowanie z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego – pneumonologia

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla pneumonologii na lata 2023-2024 zgodnie z umową nr 1/11/10/2023/398/603

Dofinansowanie: 949 998,24 zł

Całkowita wartość zakupu: 949 998,24 zł

Opis zadania:

W celu zapewnienia większej dostępności oraz poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia raka płuca, Szpital zakupił:
– wideobronchoskop ultrasonograficzny,
– 3 wideobronchoskopy, 
– 2 sondy radialne USG (EBUS radialny)

dla potrzeb pracowni bronchoskopowej w ramach Zakładu Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej.

Dofinansowanie z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego – hematoonkologia

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków zgodnie z umową nr 1/13/32/2022/398/528

Dofinansowanie: 1 217 501,22 zł

Całkowita wartość zakupu: 1 217 501,22 zł

Opis zadania:

W celu unowocześnienia zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, Szpital zakupił:
– kardiomonitory ze stacją do centralnego monitorowania (2 zestawy) dla Oddziału Klinicznego Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych,
– system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF dla Laboratorium Mikrobiologicznego
– komory laminarne (3 szt.) dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Apteki Szpitalnej.

15 lipca 2021

Tytuł projektu: Opolskie wspiera szpitale w walce z „COVID-19”

Wartość projektu: 32 804 232,82

Projekt został opracowany w partnerstwie pomiędzy Liderem – Województwem Opolskim a 25 partnerami. Jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby lidera i partnerów związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-COV-2 w województwie opolskim.

Partnerzy:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, Brzeskie Centrum Medyczne, Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. Św. Jana Pawła II, Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, Szpital Powiatowy im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu, Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej,

Grupa docelowa:

Podmioty, które z uwagi na profil swojej działalności są na pierwszej linii walki z epidemią koronawirusa tj. podmioty lecznicze prowadzące działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego na terenie województwa opolskiego, w tym będące własnością Samorządu Województwa Opolskiego. Grupą odbiorców działań edukacyjnych projektu jest cała ludność województwa opolskiego.

Cel główny:

Poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, poprzez wykonanie Inwestycji dotyczących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej, zabezpieczenia odpadów skażonych, zakup sprzętu i urządzeń, środków ochrony osobistej, wykonanie koniecznych robót budowlanych oraz przeprowadzenie szkoleń lub dofinansowanie indywidualnych kursów i szkoleń – podnoszących umiejętności zawodowe personelu medycznego (lekarzy specjalistów, lekarzy
w trakcie specjalizacji, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, radiologów oraz ratowników medycznych i innych) zatrudnionych w województwie opolskim, w okresie od 01.03.2020 r. – 31.12.2021 r.

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców województwa opolskiego zagrożonych epidemią koronawirusa.
 2. Ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, poprzez zastosowanie niezbędnych środków zapobiegawczych w postaci modernizacji i rozbudowy istniejących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej, zabezpieczenia odpadów skażonych oraz zakup sprzętu i urządzeń, środków ochrony osobistej oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych (śluzy, pomieszczenia krótkotrwałej izolacji).
 3. Wzrost możliwości walki z epidemią, poprzez wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji ściekowej, zabezpieczenie odpadów skażonych oraz zakup sprzętu i urządzeń, środków ochrony osobistej oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych (śluzy, pomieszczenia krótkotrwałej izolacji).
 4. Poprawa warunków sanitarnych pracy personelu medycznego realizującego działania
  w zakresie przeciwdziałania i zwalczania epidemii SARS CoV-2, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa wśród personelu.
 5. Wsparcie szkoleniowe i psychologiczne kadr medycznych walczących z SARS-CoV-2.
 6. Trwałą korzyścią projektu będzie rozwój usług zdrowotnych w zapobieganiu i walce
  z epidemią koronawirusa.

Zadanie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w ramach projektu obejmuje:

 1. modernizacja magazynu na odpady medyczne zakaźne,
 2. zakup sprężarki do sprężonego powietrza medycznego z osuszaniem,
 3. zakup 3 komór dekontaminacyjnych,
 4. zakup 2 dużych i 5 mniejszych ozonatorów,
 5. zakup lamp bakteriobójczych
 6. zakup videobronchoskopu
 7. zakup bezwkładowego wstrzykiwacza kontrastu do aparatu RTG
 8. zakup zasilacza UPS
 9. szkolenia dla personelu medycznego
 10. zakup środków ochrony osobistej

1 czerwca 2021

Tytuł projektu: Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla zaspokojenia lepszego dostępu do świadczonych usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa dwóch szpitali:

– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – Lidera projektu,

– Szpitala Wojewódzkiego w Opolu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Partnera projektu.

Wartość całkowita projektu partnerskiego (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0003/20) – wydatki kwalifikowalne: 11 393 767,42 zł, w tym:

– wnioskowana kwota dofinansowania: 5 498 672,03 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 48,26 %.

– wkład własny partnerów: 5 895 095,39 zł, co stanowi 51,74 %.

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

W części inwestycji dotyczącej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – Partnera:

– wydatki kwalifikowalne: 6 091 678,74 zł, w tym:

– wnioskowana kwota dofinansowania: 2 749 251,60 zł.

– wkład własny Partnera: 3 342 427,14  zł.

W ramach projektu partnerskiego część inwestycji realizowanej przez Szpital Wojewódzki w Opolu obejmuje:

 1. budowę łącznika między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym wraz z wydzieleniem komunikacji w obu budynkach i szybem windy szpitalnej dla trzech kondygnacji Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych;
 2. rozbudowę budynku pulmonologii dla punktu pobrań laboratorium;
 3. budowę 1/2 łącznika, spinającego obiekty Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, wraz z budową sali dydaktycznej i rozbudową pawilonu diagnostyczno-zabiegowego dla potrzeb ambulatoryjnej hematologii i onkologii hematologicznej.

Zakup wyrobów medycznych, a w szczególności: fotelu zabiegowego do chemioterapii do gabinetu zabiegowego w nowej lokalizacji poradni hematologicznej, 2 sterylizatory parowe przelotowe dla bloku operacyjnego.

Łącznik między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym 

W 2020 r. wykonano łącznik między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym oraz szyb windy szpitalnej dla trzech kondygnacji Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych. Z łącznika na parter budynku zakaźnego prowadzą schody z barierką. Dodatkowo zostało wykonane docieplenie ściany budynku zakaźnego. Łącznik jest wyposażony w świetliki dachowe i okna, doświetlające komunikację korytarza światłem dziennym.

Wcześniej budynek zakaźny oraz budynek główny stanowiły dwa niezależne, oddalone od siebie obiekty. W przypadku potrzeby wykonania diagnostyki (TK, RTG), konsultacji specjalistycznych lub zabiegów leczniczych u pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych bądź przekazania pacjenta przyjętego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z rozpoznaniem choroby zakaźnej konieczne było angażowanie karetki systemu ratownictwa medycznego lub zamawianie transportu w firmie zewnętrznej. Transport posiłków z kuchni zlokalizowanej w budynku głównym na oddział zakaźny odbywał się przez teren zewnętrzny z koniecznością przeładunku posiłków na parterze i przewiezieniem do kuchni oddziałowej na wyższej kondygnacji. Podobnie wyglądała sytuacja z transportem materiału do badań laboratoryjnych. Po pobraniu materiału od pacjenta hospitalizowanego w Oddziale pracownicy transportu wewnątrzszpitalnego musieli dostarczyć go do mieszczącego się w odrębnym budynku (pulmonologii) Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, pokonując drogę na zewnątrz obiektu.

Efektem skomunikowania obu budynków jest zapewnienie dostępności do pracowni diagnostycznych, innych oddziałów szpitalnych pacjentom Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych bez konieczności zamawiania transportu zewnętrznego (karetki). Ponadto, chorzy w stanie wymagającym transportu w pozycji leżącej są przewożeni do pomieszczeń wszystkich budynków szpitalnych na łóżku.

Rozbudowa budynku pulmonologii dla punktu pobrań laboratorium

Rozbudowa punktu pobrań dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej została przeprowadzona w budynku pulmonologii na poziomie wysokiego parteru w 2020 r. Zakres robót obejmował dobudowę do ściany wschodniej pomieszczenia, w którym obecnie funkcjonują stanowiska pobrań materiału do badań laboratoryjnych. W miejscu, gdzie wcześniej były zlokalizowane punkty pobrań została utworzona duża poczekalnia wyposażona w system kolejkowy.

Poprzednio nie było możliwości stworzenia odpowiedniej poczekalni dla pacjentów oczekujących na badania laboratoryjne. Dotychczas materiał był pobierany jednoczasowo w dwóch niedużych pomieszczeniach. W efekcie pacjenci oczekiwali w długich kolejkach, w niekomfortowych warunkach.

Dzięki rozbudowie utworzono dużą poczekalnię z systemem kolejkowym, znacznie usprawniającym obsługę pacjentów. Natomiast w dobudowanej sali powstało pięć stanowisk pobrań z możliwością wygodnej obsługi chorych z niepełnosprawnością. Wszystkie powstałe stanowiska uzyskały bezpośredni dostęp do poczty pneumatycznej. Nowe stanowiska zostały wyposażone w fotele medyczne do pobierania krwi.

Uporządkowano również kolejność zgłaszania się do punktów pobrań. Obecnie każdy pacjent rejestruje się w biletomacie, nad wejściem do sali pobrań jest zainstalowany wyświetlacz, na którym wyświetla się numer kolejnego pacjenta oraz numer wolnego stanowiska.

Rozbudowa pawilonu dla potrzeb ambulatoryjnej hematologii i onkologii hematologicznej

Rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego dla potrzeb lecznictwa ambulatoryjnego w zakresie hematologii i onkologii hematologicznej została przeprowadzona w 2021 r. na poziomie parteru i przylega do istniejącej elewacji. W rozbudowanej części znajduje się pięć gabinetów lekarskich, poczekalnia z węzłem sanitarnym dostosowanym dla osób poruszających się na wózku. Powstały również dwa gabinety zabiegowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów gabinety, w odróżnieniu od obecnego stanu, są wyposażone w instalację gazów medycznych. W gabinecie zabiegowym w nowej lokalizacji istnieje możliwość prowadzenia procedur medycznych w warunkach ambulatoryjnych. Dokupiono fotel zabiegowy do chemioterapii jako uzupełnienie wyposażenia.

Budowa sali dydaktycznej

Sala dydaktyczna jest usytuowana na poziomie I piętra pawilonu diagnostyczno-zabiegowego i posadowiona na rozbudowanej na parterze części dla potrzeb pacjentów onkohematologicznych. Sala obejmuje pomieszczenie, w którym  odbywają się  zajęcia dydaktyczne głównie dla studentów, spotkania informacyjne, naukowe i edukacyjne, a także zaplecze sanitarno-socjalne, w tym szatnię, węzeł sanitarny, kącik kuchenny. W sali została zamontowana mobilna ściana zapewniająca łatwą i szybką zmianę podziału dużego pomieszczenia na dwa mniejsze nie dla jednej a kilku grup szkoleniowych, uczestników spotkań odbywających się w tym samym czasie. Pomieszczenia dydaktyczne zostały wyposażone w urządzenia audiowizualne oraz 50 krzeseł z pulpitem. 

W tym obszarze przebiega także komunikacja, będąca kontynuacją łącznika spinającego obiekty Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. 

W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. zakupiono dla Bloku Operacyjnego dwa sterylizatory parowe przelotowe. 

Realizacja projektu została zakończona.

28 kwietnia 2020

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0007/19) – wydatki kwalifikowalne: 1 520 816,52 zł, w tym:

– wnioskowana kwota dofinansowania: 999 833,00 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 65,74%.

– wkład własny: 520 983,52 zł.

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej. Działania będą realizowane w celu podniesienia wydajności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – nowotworów przewodu pokarmowego oraz schorzeń narządu ruchu poprzez dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie pracowni RTG w Dziale Diagnostyki Obrazowej beneficjenta.

Dzieki wsparciu Szpital wymienił dotychczas wykorzystywany aparat RTG, w pełni zamortyzowany i po ponad 10-letnim okresie intensywnej eksploatacji, na nowe i nowoczesne urządzenie. Do tej pory Dział Diagnostyki Obrazowej nie posiadał cyfrowego aparatu RTG z możliwością zastosowania fluoroskopii.

Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń dla potrzeb związanych z użytkowaniem zdalnie sterowanego cyfrowego aparatu do badań radiologicznych (fluoroskopia i radiografia), zapewniającego kompleksową diagnostykę oraz zabiegi w leczeniu chorób przewodu pokarmowego (w tym nowotworów), schorzeń układu kostno-mięśniowego w lokalizacji Działu Diagnostyki Obrazowej. Zostały wykonane osłony ochronne na ścianach, służących do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania jonizującego. 

Nabycie nowego urządzenia wymagało również dokonania integracji z posiadanym przez Szpital informatycznym systemem radiologicznym, obsługującym aparaty RTG służące do diagnostyki obrazowej.

Zakup zdalnie sterowanego cyfrowego aparatu do badań radiologicznych (fluoroskopia i radiografia) jest wynikiem starań Szpitala w zakresie przeciwdziałania braku dostępu do bezpiecznej i nieinwazyjnej metody diagnostyczno-leczniczej oraz w zakresie poprawy jakości, wydajności i rozszerzenia diagnostyki dla pacjentów zmagającymi się z chorobami cywilizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewodu pokarmowego (w tym nowotworów), schorzeń narządu ruchu.Aparat uzupełnia niedobór istniejący w województwie opolskim w zakresie fluoroskopii. 

Projekt zrealizowany.

      

    

   

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0049/17) – wydatki kwalifikowalne: 10 359 799,96 zł, w tym:

wnioskowana kwota dofinansowania: 8 640 463,62 zł,  poziom dofinansowania 83,40%.

wkład własny: 1 719 336,34 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego (jednostki samorządu terytorialnego) 777 802,00 zł.

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmowało inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii. Działania realizowano w celu podniesienia wydajności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – nowotworów przewodu pokarmowego poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala.

W ramach projektu zostały zakupione zestawy urządzeń do wykonywania badań endoskopowych (gastroskopii, kolonoskopii, rektoskopii), sprzęt służący do mycia i dezynfekcji endoskopów oraz umożliwiający wygodne dla lekarzy – endoskopistów korzystanie z narzędzi i akcesoriów w trakcie realizowanych procedur. Ta część inwestycji miała charakter odtworzeniowy.

Ponadto, zakupiono nowe urządzenia – m.in. zestaw EUS (radialny) wcześniej niedostępny w województwie opolskim. To metoda diagnostyczna na miarę XXI wieku, będąca połączeniem ultrasonografii i endoskopii. W narzędziu tym głowica endosonografu znajduje się na końcu endoskopu. Rozwiązanie takie pozwala na bliski kontakt głowicy USG a badanym narządem co kapitalnie zwiększa możliwości diagnostyczne. Sonda jest przeprowadzana, podobnie jak w gastroskopii, przez przełyk, żołądek i dwunastnicę. Metoda ta umożliwia m.in. badanie w kierunku raka trzustki, raka przełyku i raka żołądka, a także wykrycie łagodnych guzów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala także na wykonanie biopsji różnych zmian znajdujących się w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Pracownia zyskała również nowe wyposażenie do diagnostyki obrazowej: jezdny aparat RTG z ramieniem C, stół zabiegowy, parawan RTG z jezdną szybą i fartuchy ochronne.

W ramach zadania zostały przeprowadzone prace budowlane w zakresie wykonania osłon ochronnych na ścianach, służących do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania jonizującego. 

Nabycie nowej aparatury wymagało także zakupienia nowej wersji oprogramowania do obsługi endoskopów, służącym do przesyłania obrazu i opisu wyników badań do bazy danych konkretnego pacjenta. Następnie dokonano integracji z informatycznym systemem informacji radiologicznej, archiwizacji i zarządzania obrazami, obsługującym także aparaty RTG służące do diagnostyki obrazowej.

W ramach inwestycji został także zakupiony sprzęt IT wraz z oprogramowaniem. Instalacja i urządzenia są kompatybilne z posiadaną już infrastrukturą informatyczną.

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i potrzebą zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych poprzez doposażenie beneficjentów projektów w ramach RPO WO 2014 – 2020, w drodze aneksu został zwiększony zakres rzeczowo-finansowy projektu w zakresie: środków ochrony osobistej, sprzętu i zasobów budowlanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej przekazanych poprzez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pierwotna wartość projektu 2 786 350,00 zł  wzrosła o blisko 7,5 mln zł do kwoty 10 359 799,96 zł, a wysokość udzielonego dofinansowania 2 368 397,50 zł wzrosła o 6 272 066,12 zł do kwoty 8 640 463,62 zł.

W ramach dodatkowo pozyskanych środków finansowych Szpital:

1) zakupił środki ochrony osobistej dla personelu, a w szczególności: maski, przyłbice, kombinezony przeciwwirusowe, fartuchy, czepki i okulary ochronne, ochraniacze na buty, rękawice medyczne, środki do dezynfekcji rąk, środki wirusobójcze i chusteczki myjąco-dezynfekcyjne;

2) zakupił urządzenia i sprzęt m.in.: tomograf komputerowy, przyłóżkowy aparat RTG, myjki-dezynfektory, myjnię-dezynfektor, narzędziową przelotową, szafę do przechowywania fiberoskopów, jezdny aparat USG, zestaw do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, cytometr przepływowy, moduł analityczny do analizatora laboratoryjnego, chłodziarki i cieplarki laboratoryjne, pulsoksymetry, termometry bezdotykowe, inhalatory medyczne,  wózek-wannę do mycia pacjentów, testy laboratoryjne, lampy bakteriobójcze, urządzenia oczyszczające powietrze, stacje do dezynfekcji rąk;

3) zrealizował roboty budowlane w zakresie: adaptacji pomieszczeń w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych w celu wyodrębnienia izby przyjęć dla pacjentów  z podejrzeniem koronawirusa, wykonania dodatkowej wentylacji w izolatce w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przygotowania rejestracji i komunikacji w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych, modernizacji instalacji gazów medycznych w utworzonej sali intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych, rozbudowy instalacji poczty pneumatycznej, wykonania zadaszenia m.in. przy Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych, SOR, wydzielenia stref dla pacjentów z COVID-19 w oddziałach zabiegowych, wykonania bezpiecznej komunikacji pomiędzy Oddziałem a Poradnią Chorób Zakaźnych.

Projekt zrealizowany.

31 października 2017

Wartość całkowita projektu (Umowa RPOP.03.02.02-16-0009/17): 3 667 299,61 zł, w tym:

– wydatki kwalifikowane w kwocie: 2 869 174,06 zł,

– kwota dofinansowania: 2 433 466,41 zł,

– wkład własny w kwocie: 435 707,65 zł.

Celem ogólnym projektu była poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców jak i rozwój infrastruktury technicznej, wspieranie niskoemisyjnej gospodarki, pozytywne oddziaływanie na system przyrodniczy, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności na Opolszczyźnie poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

Celem szczegółowym przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, w  jednostce o znaczącej funkcji społecznej, tj. świadczącej usługi społeczne z zakresu ochrony zdrowia.

Efekty realizacji inwestycji:

Panele fotowoltaiczne

Szpital wykorzystuje odnawialną energie pozyskiwaną z instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Dzięki budowie mini elektrowni w oparciu o panele fotowoltaiczne zwiększa się zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jednostce, a także w bilansie energetycznym województwa opolskiego. Panele zostały zamontowane na istniejących budynkach Szpitala. Zgodnie z audytem energetycznym zamontowano dwie mini elektrownie po 156 paneli fotowoltaicznych, o mocy instalacji 39,8 kW.

 Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja została wykonana w pomieszczeniach kuchni, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala. Przed inwestycją funkcjonowała centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, a tym samym ciepło z kuchni było bezpowrotnie tracone. W ramach projektu została zamontowana centrala z odzyskiem ciepła, gdzie odzyskuje się energię cieplną. W efekcie przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na ograniczenie emisji CO2.

 Oświetlenie energooszczędne typu LED

Wcześniej w  budynkach Szpitala były zastosowane źródła światła typu: żarówki, świetlówki liniowe i świetlówki kompaktowe. Wymienione w ramach projektu oświetlenie LED charakteryzuje się mniejszą energochłonnością w porównaniu z dotychczas użytkowanym systemem, co pozwala na uzyskiwanie oszczędności energii elektrycznej, a także na ograniczenie emisji CO2 .

 Wykonanie ciepłego zielonego dachu

Dotychczas na terenie Szpitala nie były zastosowane zielone żyjące dachy/ściany. Ciepły zielony dach został wykonany na dachu obiektu przylegającego do budynku głównego, zlokalizowanego w centralnej części terenu Szpitala, w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.

Zastosowanie systemu zarządzania energią.

Dotychczas jednostka nie posiadała systemu zarządzania energią. Zastosowany w ramach projektu system pozwala na kontrolę nad pracą wszystkich urządzeń podłączonych do systemu (rejestracja danych, sterowanie pracą urządzeń, informacja o awariach, zliczanie za zużytą  lub dostarczoną energię). System jest „otwarty” i umożliwia rozbudowę systemu zarządzania energią w przyszłości dla wszystkich urządzeń.

Projekt został ukończony w 2018 r.

 
31 października 2017

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0008/17-01)– wydatki kwalifikowalne: 3 782 509,60 zł, w tym:

– wnioskowana kwota dofinansowania: 3 215 133,16 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

– wkład własny Szpitala: 567 376,44 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego 399 202,23 zł.

 

Cel projektu: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmowało inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Działania zostały zrealizowane w celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Wykonano roboty budowlane w celu powiększenia bazy łóżkowej – liczby miejsc intensywnej terapii, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, wyposażenie informatyczne oraz wdrożono systemu oceny bólu.

Powiększenie bazy łóżkowej o trzy w pełni wyposażone stanowiska do intensywnej terapii dotyczyo już istniejącego oddziału. Specjalistyczne usługi medyczne skierowane są dla ogółu społeczeństwa. Przedsięwzięcie zostało podjęte na rzecz wysokiej jakości opieki. I tak dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego inwestycja umożliwia podniesienie wydajność leczenia z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej, do której dostęp w województwie opolskim jest niewystarczający. Z powodu występujących dosyć często braków wolnych miejsc w OAiIT w regionie, pacjenci są transportowani do sąsiednich województw.

 

     

 

Dosprzętowienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczyo m.in. zakupu urządzenia do pozaustrojowego usuwania CO2 – pierwszego tego typu w regionie. Stwarza ono pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc szansę przeżycia okresu zaostrzenia niewydolności oddechowej, w konsekwencji uratowania pacjenta.

W oddziale funkcjonuje także system oceny bólu PAS, który umożliwia kontrolowanie bólu pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych, tj. chirurgii ogólnej oraz w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Każdy pacjent przy użyciu pilota dokonuje oceny poziomu bólu. Moduł jest bezprzewodowy, zapewnia jednoczesny monitoring wielu pacjentów przebywających w oddziałach Szpitala w jednym miejscu – w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Projekt zakończony w 2018 r.

31 października 2017

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0007/17-01) – wydatki kwalifikowalne: 2 267 800,41 zł, w tym:

– wnioskowana kwota dofinansowania: 1 927 630,34zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

– wkład własny: 340 170,07 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego 235 239,03 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Rosnące potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa w zakresie chorób nowotworowych wskazują na konieczność poprawy jakości i zwiększenie dostępności usług medycznych.

Przedsięwzięcie obejmowało realizację zadań przyczyniających się do rozwoju bazy lokalowo-sprzętowej oraz zaplecza diagnostycznego, aby w większym stopniu dostosować swoją ofertę diagnostyczno-leczniczą do  zapotrzebowania na deficytowe bądź nie w pełni zaspokajane świadczenia medyczne.

Wykonano roboty budowlane, które polegały na adaptacji pomieszczeń po stacji dializ, której działalność została przeniesiona do innego budynku. Udostępniona powierzchnia została przebudowana dla potrzeb pacjentów hematologicznych, gdzie obecnie są zlokalizowane sale chorych Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej oraz sala do chemioterapii dziennej dla chorych onkohematologicznych, a także chorych z nowotworem płuca z Oddziału Pulmonologii.

Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, w tym sprzęt rehabilitacyjny dla usprawniania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Przeprowadzono również rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w celu utworzenia stanowisk roboczych dla personelu medycznego Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej, z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym podłączenie do systemu informatycznego funkcjonującego w Szpitalu.

Inwestycja w infrastrukturę i wyposażenie była realizowana w celu podniesienia wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, w szczególności zaś chorób rozrostowych układu krwiotwórczego oraz raka płuca. Wykonanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa opolskiego poprzez wsparcie jedynego w regionie Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej zapewniającego kompleksowe i wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne onkohematologiczne (diagnostyka, leczenie, chemioterapia, programy lekowe) oraz chemioterapię pacjentów Oddziału Pulmonologii.

Projekt zrealizowany .

29 czerwca 2017

 

Projekt zrealizowany w ramach działania 4.3. – „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane) wyniosła 2.557.540,17 zł., wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.173.909,14(85% wartości wydatków kwalifikowanych).
 

Projekt stanowi kolejny etap w budowie „Ekologicznego Szpitala”. Projekt zakłada zwiększenie wykorzystania energii słonecznej i geotermicznej w bilansie energetycznym województwa opolskiego, zmniejszenie emisji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska pyłów i gazów do atmosfery, a także uzyskanie wzrostu efektywności energetycznej. Osiągnięcie tych efektów będzie możliwe dzięki zastosowaniu instalacji kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu budynku pulmonologii oraz montażu układu pomp ciepła przy budynku pulmonologii Szpitala, a także dzięki zamontowaniu na terenie placówki latarni solarnych w miejsce starych, energochłonnych lamp. Pozyskiwanie „zielonej energii” do ogrzewania ciepłej wody pozwoli uzyskać oszczędności związane z ograniczonym zakupem energii cieplnej od wytwórcy, natomiast latarnie solarne ograniczą zużycie energii elektrycznej zakupywanej od dystrybutora.

29 czerwca 2017

 

Tytuł Projektu:

„Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem”.

 

Projekt zrealizowany w ramach partnerstwa szpitali:

Celem Partnerstwa było utworzenie regionalnej infrastruktury informatycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi działającymi na terenie województwa opolskiego, jak również budowanie platformy współpracy przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Zawiązane partnerstwo miało również na celu uzyskanie efektu synergii realizowanych działań, wpływając tym samym na efektywność wdrożonych rozwiązań ze zwielokrotnioną siłą, trudną do osiągnięcia w przypadku samodzielnego wprowadzania zmian w zakresie ICT przez poszczególne szpitale.

 

Cele szczegółowe Zadania Szpitala Wojewódzkiego w Opolu:

 1. stworzenie infrastruktury informatycznej pozwalającej uprościć środowisko IT, a zarazem podnieść jego wydajność, niezawodność. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki rozbudowie funkcjonującej infrastruktury informatycznej poprzez zastąpienie tradycyjnych serwerów serwerami wirtualnymi i wymianę tradycyjnych wyeksploatowanych już zestawów komputerowych na terminale i tablety medyczne, zakup oraz wdrożenie środowiska wirtualnego w centralnej serwerowni, zakup terminali wraz z monitorami i zasilaczami awaryjnymi UPS, tabletów medycznych, mobilnych stacji lekarskich bezprzewodowych punktów dostępowych do obsługi bezprzewodowej sieci medycznej (Access Point) oraz urządzeń peryferyjnych,

 2. modernizacja serwerowni poprzez poprawę warunków technicznych jej pomieszczeń (spełnienie wymogów określonych dla pomieszczeń typu DATA CENTER),

 3. stworzenie możliwości korzystania urządzeń mobilnych z sieci HIS, RIS/PACS, LIS oraz elektronicznego obiegu dokumentów dzięki rozbudowie sieci WLAN (sieci bezprzewodowej) o dodatkowe punkty dostępowe,

 4. zwiększenie wykorzystania funkcjonalności istniejących modułów informatycznych oraz zakup nowych aplikacji,

 5. połączenie siecią jednostek ochrony zdrowia – Partnerów Projektu, umożliwiającą wymianę danych o pacjencie pomiędzy platformami P1 i P2 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz pomiędzy Partnerami,

 6. zastosowanie nowoczesnych, skutecznych i elastycznych dla uczestników form przeprowadzania szkoleń poprzez stworzenie platformy dla pracowników (e-learning) umożliwiającej szkolenia wewnętrzne obowiązkowe (np. BHP) jak i samokształcenie fachowe dla pracowników Szpitala (e-bibloteka, e-czytelnia) przy wykorzystaniu dostępu do podręczników i czasopism fachowych w wersji elektronicznej,

 7. unowocześnienie i przyspieszenie komunikacji Szpitala z pacjentem oraz przyspieszenie realizacji procedur związanych z przyjęciem, diagnostyką i leczeniem pacjentów poprzez uruchomienie platformy informacyjno-edukacyjnej dla chorych z możliwością wypełniania formularzy dot. zgody na wykonanie procedur medycznych, a także ankiet badania satysfakcji pacjentów,

 8. zapewnienie dostępu do wydawnictw poprzez przy wykorzystaniu bezprzewodowego Internetu w ramach wydzielonej szpitalnej sieci informatycznej dzięki utworzeniu e-biblioteki i e-czytelni dla pacjentów przebywających w Szpitalu.


Wartość Projektu partnerskiego 9 159 283,15 PLN, a całkowita zadania Szpitala 2 963 246,33 PLN, w tym:

 • kwota dofinansowania: 2 436 792,18  PLN,

 • wkład własny partnera:    526 454,15 PLN.

 

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Szpital Wojewódzki w Opolu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kośnego 53
45-372 Opole

Regon: 531418151

NIP: 754-31-06-048

Tel. sekretariatu zarządu i dyrekcji: